برچسب پست هاحمل و نقل دریاییگ"

حمل و نقل کالا در کشور و حمل و نقل در اهواز بصورت های مختلفی انجام میشود.1-حمل و نقل جاده ایی 2-حمل و نقل هوایی 3- حمل و نقل ریلی 4-حمل و نقل دریاییحمل و نقل جاده ایی پرکاربردترین نوع حمل و نقل در اهواز است که نسبتا ایمنی ...
بیشتر بخوانید